2. Máy làm mát nhà xưởng

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HX-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ - 220V)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HL-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ - 220V)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HG-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HX-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HL-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HG-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy Làm Mát Công Nghiệp Hiệu DHF Model: BX-30HT (Máy Hệ Thống)

Máy Làm Mát Công Nghiệp Hiệu DHF Model: BX-30DB (Máy đồng bộ 1 tốc độ)

Máy Làm Mát Công Nghiệp Hiệu DHF Model: BL-30HT (Máy Hệ Thống)

Máy Làm Mát Công Nghiệp Hiệu DHF Model: BL-30DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)