2. Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-18HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18BER (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18BIQ (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18DER (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18DIQ (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18UER (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: DHF-C18UIQ (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HG-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HL-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ - 220V)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HL-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HX-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ - 220V)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HX-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HG-18DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)