Sản phẩm

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BX-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát di động gián tiếp bằng hơi nước hiệu KEYE Model: ZS/BP-18Y1-2 (240L) 220V

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HX-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZS-18Y2 (25L) 380V

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZS/BP-18Y2 (25L) 220V

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BL-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-18Y (120L) 380V

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HL-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC/BP-18Y (240L) 220V

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-23HT (Máy hệ thống)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-18Y6-H (240L) 380V

Máy làm mát Hiệu DHF Model: BG-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC/BP-18Y6-H (240L) 220V

Máy làm mát Hiệu DHF Model: HG-23DB (Máy đồng bộ điều khiển 50 tốc độ)

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18ER-6 (300L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18IQ-6 (300L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18ER-1 (300L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18IQ-1 (300L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MH18ER (120L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MH18IQ (120L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-AU18ER (25L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-AU18IQ (25L) - 220V

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AF46BER (Loại cố định - 380V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AF46BIQ (Loại cố định - 220V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AM46BER (Loại di động - 380V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AM46BIQ (Loại di động - 220V)

Máy Làm Mát Công Nghiệp Hiệu DHF Model: BX-30HT (Máy Hệ Thống)

Máy Làm Mát Công Nghiệp Hiệu DHF Model: BX-30DB (Máy đồng bộ 1 tốc độ)

Máy Làm Mát Công Nghiệp Hiệu DHF Model: BL-30HT (Máy Hệ Thống)

Máy Làm Mát Công Nghiệp Hiệu DHF Model: BL-30DB (Máy đồng bộ điều khiển 1 tốc độ)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-G15 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-G23 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-G28 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-GV25 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-LV25 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-GV28 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-LV28 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-GV30 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-LV30 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-GV35 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-LV35 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-GV45 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-LV45 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-GV50 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-LV50 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-GV60 (Ly tâm)

Máy làm mát công nghiệp hiệu DHF Model: BLT-LV60 (Ly tâm)