3.1. Hiệu DHF

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-86Y (120L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-215Y (Quạt đôi)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-120Y (175L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-180Y (175L)

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18ER-6 (300L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18IQ-6 (300L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18ER-1 (300L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18IQ-1 (300L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MH18ER (120L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MH18IQ (120L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-AU18ER (25L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-AU18IQ (25L) - 220V

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AF46BER (Loại cố định - 380V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AF46BIQ (Loại cố định - 220V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AM46BER (Loại di động - 380V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AM46BIQ (Loại di động - 220V)