3. Máy làm mát di động gián tiếp bằng hơi nước

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MB18ER (100L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MB18IQ (100L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18ER-1 (300L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18ER-6 (300L) - 380V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18IQ-1 (300L) - 220V

Máy Làm Mát Di Động Gián Tiếp Bằng Hơi Nước Hiệu DHF Model: DHF-MU18IQ-6 (300L) - 220V

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AF46BER (Loại cố định - 380V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AF46BIQ (Loại cố định - 220V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AM46BER (Loại di động - 380V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: DHF-AM46BIQ (Loại di động - 220V)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-215Y (Quạt đôi)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-60Y (38L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-68K (Gắn tường)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-68Y (40L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu DHF Model: ZC-86Y (120L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-58Y (45L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-62Y (75L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-72Y3 (120L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MAB10-EQ (175L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MAB12-EQ (175L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MAB18-EQ (175L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MCB08-EQ (120L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu OUBER Model: MCB08-EQ (40L)

Máy làm mát di động gián tiếp bằng hơi nước hiệu KEYE Model: ZC-72Y (38L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC-72K (38L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: LC-99Y (38L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: LC-99Y3 (120L)

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZC/BP-18Y (120L) 220V

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZS-18Y1 (25L) 380V

Máy làm mát di động gián tiếp bằng hơi nước hiệu KEYE Model: ZS/BP-18Y1 (25L) 220V

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZS-18Y2 (25L) 380V

Máy làm mát gián tiếp bằng hơi nước Hiệu KEYE Model: ZS/BP-18Y2 (25L) 220V